Lid Raad van Toezicht (met medische achtergrond)

Lid-Raad-van-Toezicht

Lid Raad van Toezicht (met medische achtergrond)

Zorg-Advies Twente hanteert de Zorgbrede Governancode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • continuïteit van de organisatie;
 • realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • financiële verantwoording en sturing;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van het Directie en op de algemene gang van zaken bij Zorg-Advies Twente. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Directie en vervult hij de werkgeversrol richting Directie. De werkwijze van de Raad van Toezicht is omschreven in het reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, incl. de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht komt volgens de statuten minimaal 4 keer per jaar bijeen. Tot slot houden de leden van de Raad van Toezicht contact met de organisatie door deelname aan bijvoorbeeld werkbezoeken, adviesdagen en ontmoetingen met het management.

De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorg gerelateerde kennis, financieel economische expertise en bestuurlijke kennis. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • bijdragen aan toegankelijke, kwalitatief goede cultuur sensitieve zorg;
 • verstevigen van de positie van Zorg-Advies Twente als aantrekkelijke werkgever;
 • de inzet van innovatieve zorgtechnologie met aandacht voor een goede balans tussen sociale en technologische innovatie;
 • verder verstevigen van verbindingen met samenwerkingspartners in de zorgketen;
 • de ontwikkeling van plannen voor het opzetten van een cultuur sensitieve woonzorgcentrum;
 • verder ontwikkelen van visie gestuurd leiderschap.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en kwaliteiten, gezaghebbend zonder dominant te zijn.
 • Heeft kennis van de zorgsector en een scherp zicht op algemene maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het werkveld van Zorg-Advies Twente.
 • Affiniteit met cliëntparticipatie en medezeggenschap in de gezondheidszorg.
 • Geeft inhoud aan de klankbordfunctie dus het vermogen om op strategisch niveau te kunnen denken en om de strategie, richting en keuzes en het organisatiebeleid te kunnen toetsen.
 • Is bekend met de issues van corporate governance, heeft inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Directie alsmede een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Brede maatschappelijke binding en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorg- Advies Twente stellen en daaruit volgende mogelijke risico’s.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid, professionele ontwikkeling

 • Ervaring als specialist ouderengeneeskunde of als huisarts, bij voorkeur ervaring in een strategische managementfunctie.
 • Heldere visie op landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de VVT-sector, gecombineerd met een goed conceptueel en strategisch denkvermogen.
 • Kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten en professionals in het werkveld van Zorg-Advies Twente en heeft een heldere visie op de zorg en dienstverlening voor cliënten.
 • Heeft kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties en de hiermee verband houdende auditing en certificering.
 • Heeft een visie op de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen, zoals e-health en robotisering, en de impact daarvan op de zorgverlening.
 • Een passend professioneel netwerk is een pre.
 • Ervaring als toezichthouder is gewenst.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Raad van Toezicht:

 • strategisch georiënteerde gesprekspartner en in staat proactief mee te denken over strategische vraagstukken. Weet hierbij ook verbindingen te leggen naar nieuwe businessconcepten;
 • oprecht betrokken, communicatief vaardig;
 • integer, sterk relatiegericht;
 • toegankelijk, aanspreekbaar, bemoedigend en stimulerend;
 • onafhankelijk, onbevooroordeeld, proactief, doortastend en kritisch;
 • goed ontwikkeld probleemoplossend en analytisch vermogen om complexe en gevarieerde probleemgebieden snel te doorgronden en verbanden te kunnen leggen;
 • gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldigheid het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’. Is in staat om goed om te gaan met verschillende belangen.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.
Soort dienstverband: Deeltijds
Salaris: €75,00 per uur

Aanvullende betalingen:

• Overuren uitbetaald

Arbeidsvoorwaarden:
• Flexibele werkuren
• Kerstpakket
• Reiskostenvergoeding
• Werk vanuit huis

Werkschema:
• Flexibel werkrooster

Solliciteren?

U kunt uw CV en motivatiebrief mailen naar
E-mail: sollicitatie@zorgadviestwente.nl

Of reageer via onderstaand sollicitatieformulier:

  Upload hier jouw CV in PDF (verplicht):