Privacyverklaring van Zorg Advies Twente

 

Privacyverklaring 2018

Zorg-Advies Twente, gevestigd aan Puttenkampstraat 1, 7531 AC Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.zorgadviestwente.nl
Puttenkampstraat 1
7531 AC Enschede
053-4343088

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zorg-Advies Twente verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Zorgpolis nummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Zorg-Advies Twente verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid/medische gegevens

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zorg-Advies Twente verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Zorg-Advies Twente neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zorg-Advies Twente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de persoonsgegevens en personalia maximaal 3 jaar vanaf einde dienstverlening. Na 3 jaar worden deze gegevens gewist en/of vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zorg-Advies Twente verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zorg-Advies Twente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zorg-Advies Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cameratoezicht

  • Op de locaties van Zorgadvies Twente vindt er controle / bewaking door middel van cameratoezicht plaats. Zorgadvies Twente behoudt zich tevens het recht voor bij de controle gebruik te maken van verborgen camera’s.
  • Cameratoezicht en videoregistratie kan worden ingezet als hulpmiddelen voor de beveiliging van personen en eigendommen. Het gebruik van cameratoezicht binnen Zorgadvies Twente is met stickers en borden kenbaar gemaakt op het terrein en in de gebouwen. Waar andere – minder op de privacy van betrokkenen inbreuk makende – middelen mogelijk zijn om deze doelen te bereiken, zal Zorgadvies Twente daarvan gebruik maken.
  • Het doel van het cameratoezicht is zowel preventief als repressief, maar ook voor monitoring. Dat wil zeggen dat een dreigend incident of calamiteit kan worden waargenomen vanaf de observatiepost. Het preventieve effect wordt vooral bereikt doordat potentiële daders zich bewust zijn van de monitoring en zich realiseren dat de beelden van de camera’s achteraf als bewijsmateriaal kunnen dienen. Een ander doel van cameratoezicht is het vergroten van het veiligheidsgevoel.
  • Heimelijk cameratoezicht zal Zorgadvies Twente slechts inzetten bij een redelijk vermoeden van een misstand of misdragingen. Het heimelijke cameratoezicht zal Zorgadvies Twente zowel in intensiteit als in tijd tot een minimum beperken.
  • Op de inzet van cameratoezicht – onder meer op het gebruik, de opslag en verwerking van het beeldmateriaal – is de AVG van toepassing. Klachten over het cameragebruik binnen Zorgadvies Twente kunnen worden ingediend bij de directie of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • De bewaartermijn van de camerabeelden is maximaal 4 weken.
  • Het terugkijken van beelden wordt alleen gedaan door, en/of na toestemming van de bestuurder van Zorgadvies Twente. De beelden kunnen alleen bekeken worden door de bestuurder.
  • Zorgadvies Twente houdt ten aanzien van cameragebruik een register van verwerkingsactiviteiten bij.
  • Camerabeelden worden niet (nooit) gebruikt voor controle en beoordeling van gedrag en aanwezigheid van medewerkers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg-Advies Twente en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorgadviestwente.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zorg-Advies Twente wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zorg-Advies Twente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zorgadviestwente.nl.